2010/05/30

Hegazkin estrategia: dana txikitu

ALEMANIARREN AGINDUA: TXIKITU!
Igandeko Eguna egunkarian bigarren orrialdean, basatikeriaren arrazoi bat aurkitzen dugu:
Erresuma batuko agintari baten ahotan Mistress Mannig Inglaterrako armadaren agintariaren esanetan, hain zuzen ere:
Ingalandar Egazketa-Zaingoko ordezkari baten azalpen jakingarriak.- (Aidetik lurrean igitzen dan guztia txikitzeko agindua dute alemaniar egazkinlariok")
Mistress Manning eta Espinosa jaunak urrutidatzi begiko bana zuzendu diote alkarri.- Laister da berriro HABANA itxas-ontzia erbestera bidean
ZEHATZ ETA MEHATZ
Izenburuaren azpian datu askorekin aipatzen da nork eta noiz esan dituen halakoak, eta zeintzuk dira hori jakiteko arrazoiak. Hona hemen zehaztasunak:
Lendakaritza-Zaingoko Atzerri arazoetako arduradun Mendiguren jaunak, ingalandar Egzaketako ordezkari batek egindako azalpen jakingarri batzuen berri eman zigun bertaratu giñan izparrkarioi. Mister Mackinnon da ordezkari ori. Ona hemen azalpenok:
Loreilla'ko 23'gnez. Bilbao'ratu nintzan eta 28'gnez. atera. Erraztasun guztiak eman zizkidaten euzkotar agintariak. Guda oiñak ikusten izan nintzan eta uri gaiñetik zear egazkiñak egiten zituzten ainbat zearkada neure begiz ikusia naiz. Neuk eta neure begiz ikusi ere ikusi ditut alemaniar egazkiñak, "Heinkel III" tajukoak eta "Heinkel 51" eizakoak.
"Heinkel III" ilara bateko egokoa da eta "Janes,,'en batetik besterako artu-emanetarako erabiltzen dituzte. Amar lagunentzat du barruan leku eta 214 milletako joaldia orduko eta 930 milletako ibil-bidea. Nik ikusi nitun egazkiñok gudarako tajukoak ziran. Egazkiñotako batek urratu dezake Alemania'tik España'ra bitarteko bidea Erroma-zear.
Neuk neurez itz egin nuan egazkiñotako pilotuetako batekin. Hans Joachim Wandel'ekin, eta berari leporatu zioten epaian ere an nintzan. Irakurri nuan bere egunerokoa ere; bertako oar batek dioenez, jorraila'ko 22'gnez. atera zan Berlin'dik Erroma'rako.
Gernika'ko abade batekin itz egin nuan eta "Heinke III" bat ezagutu zuana esan zidan. Gernika suagatu zuten ainbat egazkiñen artean "Heinkel III" bat beiñikpein begiz jo zuan abade orrek, orduraiñokoan ikusitako "Heinkel 51" tapikoen itxurik ere ez zuan-eta. "Heinkel III" aitatutakoak erraz urratu dezake egaz Alemania'tik España'ra arteraiñoko bidea. Alemaniar egazkinlariok erruki gabe suagatzeko agindua dutenen ezpairik ez det. Wandel'ek zionez, lurrean igitzen zan guztia aidetik ametrallatzeko agindua dute alemaniar egazkinlariok

No hay comentarios: