2010/05/25

Maiatzaren 25ean bare eta baketsu

Maiatzaren 26ko Eguna egunkarian, astearte hogeitabosteko berriak agertzen dira sei zutabetara zabal-zabalik:
Egun baketsua izan gendun atzo gure mendietan
Aurrerako egunetako joaldietan arerioak artu eban zigorrak, atzoko barealdia eragin eutson, indarrak batzeko behar ba'da. Dima-Yurre ingurutan bakea.- Goizaldean, oraindik illun zala, zaratarik izan zan Jata'ren oñetan. Pusildun paxistak, baña, ez eben urten euren esietatik, guree mutillak ezeutselako laga olakorik egiten.- Alemaniar egazkiñen basatikeriak
Badirudi arerioak bakarrik sufritzen dutela: gure mutilak behin eta berri agertzen dira indartsu eta kementsu.
BIGARREN ORRIALDEAN OSASUNARE ALDE
Garbitasuberako eta jan ahal izateko gaien banaketa agertzen da bigarren orrialdean:
Erriaren osasun-alde behar diran neurri guztiak artuko dira aurrez.
Datorren larunbatez jaboi eta margarina, ta 29, 30, 31'gn egunez moskatel banaketa egingo da.
Izparrik gutxi jaso gendun atzo zaingoetan.

EGUNKARIAREN LAUGARRENEAN
Eta azken orrialdean, Bilboren balio estrategikoa
Ona emen "Sept" aldizkingian idoro dogun lan egoki ta garrantzitsu bat: "L'europe Nouvelle"k darakiuskunez Ingalaterra'ren izkillu-geitza dala'ta, Alemaniako guda izkillu-gintzarako dabezan eragozpenak laterrien artean gorabera andiak sortu daikeez.

No hay comentarios: